Nowy termin Walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków Koła 63.

O K R Ę G   M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

 

Koło nr ___ 63 ___  w  ______ Różanie __________________________________

Z A W I A D O M I E N I E

 

w dniu __10.10.2021r.__ r. o godz.___11.00____ (w pierwszym terminie), o godz.___11.30_____(w drugim terminie)

odbędzie się w ___    Urzędzie Gminy w Różanie    __________________________________________________

 

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd.
 3. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków.
 4. Wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowej - stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2020 rok.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia koła.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Koła w minionej kadencji.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Koła.
 9. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego walnego zgromadzenia.
 10. Omówienie projektu planu pracy Koła na rok  2022.
 11. Omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2022.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.
 14. Ustalenie ostatecznego składu liczbowego władz i organów Koła zgodnie z ordynacją wyborczą.
 15. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej - lista kandydatów zaproponowana przez uczestników walnego zgromadzenia.
 16. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego Koła oraz Delegata(ów) i ich zastępcy(ów) na VI Okręgowy Zjazd Delegatów.
 17. Wniosek w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Koła o nadanie tytułu Członka Honorowego PZW.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów. Protokół komisji skrutacyjnej.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie: planu pracy i preliminarza budżetowego na 2022 r. Upoważnienie nowo wybranego Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie pracy Koła.
 20. Wolne wnioski.
 21. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków.
 22. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU  KOŁA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ZARZĄD KOŁA

Wasze komentarze (0)