Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła 63

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło    nr    63      w   Różanie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

w dniu      11.12.2022 r.    o godz.    11.00    (w pierwszym terminie),     o godz.     11.30       (w drugim terminie)

 

w  Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy w Różanie pl. Obrońców Różana

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od .............*/ 30 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.
 9. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2021 r.
 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.
 11. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska** za okres od ...........*/30 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.
 12. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska** za 2021 r.
 13. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska** za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.
 14. Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła  w 2021 r.
 16. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.
 17. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
 20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych stanicy/schronisk/łowiska**
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.***
 22. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 24. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.

 

* Koła, które zakończyły sprawozdawczość finansową przed 30 września 2021 winny zrobić sprawozdawczość od momentu jej zakończenia

       **  Dotyczy Kół prowadzących stanice//schroniska/łowiska

      *** Uchwałę podejmują Walne Zgromadzenia Kół, których Zarządy podjęły decyzję o włączeniu tego punktu do porządku obrad WZ.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                                     

 

ZARZĄD KOŁA