Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Koła 63

                                                                       OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

                                                             Koło nr  63  w Różanie

 

                              Z A W I A D O M I E N I E

 

 

w dniu 26.01.2020 r. o godz.10.30 (w pierwszym terminie), o godz.11.00 (w drugim terminie)

 

odbędzie się w Urzędzie Gminy Różan (sala konferencyjna na parterze).

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA 63 PZW

 

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania).
 3. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła
 5. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła.
 6. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 7. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2020.
 8. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.
 9. Dyskusja.
 10. W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020r.
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                                                                                             ZARZĄD KOŁA

Wasze komentarze (0)