Grand Prix

 

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH GRAND PRIX - KOŁA NR 63 „RÓŻANKA” W 2017 r.

1. Zawody Grand Prix Koła mają na celu wyłonienie „Wędkarza Roku – 2017” , popularyzację sportu wędkarskiego, integrację środowiskową wędkarzy i ich rodzin oraz mobilizację członków Koła do większej aktywności sportowej i społecznej.

2. Zawody z cyklu „Grand Prix – Koła Nr 63 „RÓŻANKA w 2017” organizowane są w oparciu o cykl zawodów przewidziany w terminarzu ustalonym przez Zarząd Koła z początkiem roku.

3. Zawody zaliczane do cyklu GP organizowane są w metodzie spinningowej, spławikowej , feederowej, bez podziału na kategorie . Wszystkie zawody cyklu GP odbywać się będą na „żywej rybie”, zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w oparciu o regulamin przewidziany do danej metody.

4. Zarząd koła wyznaczy osoby odpowiedzialne za organizacje zawodów.

5. O terminie i miejscu każdych zawodów uczestnicy będą powiadomieni z 10 dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie komunikatu na słupach ogłoszeń oraz ogłoszeniu po przez stronę internetową Koła.

6. Prawo startu w zawodach mają wszyscy wędkarze zrzeszeni w Kole nr 63, którzy opłacili składki na 2017r.

7. Zawody organizowane będą w miejscu i metodzie przewidzianej na dany dzień zawodów tj. spinning, spławik, feeder, bez podziału na sektory.

Zasady punktacji zawodników: 

Zawodnik za zajęcie I miejsca otrzymuje - 1 pkt. -

Zawodnik za zajęcie II miejsca otrzymuje - 2 pkt. -

Zawodnik za zajęcie III miejsca otrzymuje - 3 pkt. -

Zawodnik za zajęcie „X” miejsca otrzymuje „X” pkt. -

- Zawodnik za okazanie „wagi zerowej” otrzymuje ilość punktów będącą wynikiem: ostatnie miejsce punktowane  w danym dniu w zawodach + 1 pkt ,

np. w zawodach uczestniczy 25 zawodników, miejsca od 1 do 15 są odpowiednio punktowane zajętymi miejscami za złowienie ryby, zawodnikom od 16 do 25 miejsca za wynik zerowy przyznawanych jest 1pkt, tj: 15+1 = 16

- Za nie obecność w zawodach zawodnik otrzymuje ilość punktów będącą wynikiem:  największej ilości punktów uzyskanych w danym dniu w zawodach + 2 pkt. karne.  

np. w zawodach uczestniczy 25 zawodników, miejsca od 1 do 15 są punktowane miejscami za złowienie ryby, zawodnicy za stan zerowy otrzymują + 1 pkt co daje 16 pkt. Za brak udziału w zawodach zawodnikowi doliczane są 2 pkt. karne do największej liczby punktów ca daje sumę18 pkt. 

Gdy zawodnik przystąpi do zawodów nr 2 lub 3 nie uczestnicząc w zawodach wcześniejszych, automatycznie zostaną naliczone mu punkty wg powyższego wzoru za każdą nie obecność.

- W zawodach GP każda tura punktowana jest oddzielnie.

Zawodnicy zajmujący miejsca ex aequo otrzymują taką samą ilość punktów. -

W zawodach GP każda tura punktowana jest oddzielnie.

8. Grand Prix wygrywa zawodnik, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów w całym cyklu zawodów. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy ogólny wynik wagowy uzyskany we wszystkich zawodach, podczas których zawodnik zdobywał punktowane miejsca, a w dalszej kolejności ilość wyższych miejsc.

9. Zwycięzca cyklu GP zostaje „Wędkarzem Roku - 2017”

10. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 - 6 otrzymują dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone na Walnym Zgromadzeniu Koła.

11. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, oraz regulaminem przewidzianym podczas organizacji zawodów daną metodą.

12. Celem usprawnienia przebiegu zawodów organizator może wprowadzić korekty w regulaminie połowu na daną metodę o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

13. O wszelkich zmianach dotyczących organizacji w/w zawodów Zarząd Koła będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach na stronie internetowej Koła.

14. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Grand Prix  naszego Koła nr 63 Różanka.